Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğünün Görevleri:

      İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak, performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, birim performans programını hazırlamak, mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programını hazırlamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların kayıtlarını tutmak, idarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması,Kesin hesabın hazırlanması, Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu,Yılsonu işlemlerini,Görevleriyle ilgili yazışmaları yapmak, Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bütçe Performans Şubesi İş Akış Şeması